card
Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн  найруулгын танилцуулга уулзалт хийв

Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга уулзалт хийв

Хуулинд орсон бас нэг чухал зохицуулалт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтээл ашиглах этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөж байгаа бол тухайн этгээд зохиогчийн эрхийн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авахуулахаар холбогдох байгууллагад хандах эрхтэйг баталгаажуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй