Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга /инфографик мэдээлэл/

Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын гол өөрчлөлтүүдийн инфографик мэдээллийг parliament.mn сайтын бэлтгэсэн хувилбараар хүргэж байна.